OSINT trong thời đại đầy rẫy thông tin sai lệch và không chính xác

  • Wednesday, 25 May 2022 2:00PM SST (25 May 2022 06:00 UTC)
  • Speaker: Nico Dekens

Trong buổi đối thoại này, ông Nico Dekens sẽ hướng dẫn chúng ta cách nhận diện thông tin sai lệch trên mạng cũng như cách xây dựng kỹ thuật xác thực và xác minh trong môi trường OSINT (Thông tin tình báo nguồn mở).

Ông sẽ đề cập về các chủ đề sau:

  • Thông tin sai lệch và tin giả là gì
  • Tư duy phản biện
  • Quy trình
  • Các mẹo hữu dụng

English
In this talk Nico Dekens will step through the prolific disinformation propagating online and develop techniques for validation & verification in the OSINT environment.

He will cover the following topics:

  • What is disinformation or fake news
  • Critical thinking
  • The process
  • Practical tips

*You can also register to view this webcast recording in English
View English Recording >