Xây dựng lộ trình bảo mật đám mây thiết thực năm 2022

  • Wednesday, 16 Mar 2022 2:30PM AEDT (16 Mar 2022 03:30 UTC)
  • Speaker: Ashish Rajan

Xây dựng lộ trình bảo mật đám mây thiết thực năm 2022

Các nhà lãnh đạo bảo mật đám mây sẽ cần giải quyết một loạt các thách thức để đạt được các mốc quan trọng trong Lộ trình bảo mật đám mây của mình. Trong bài thuyết trình gây suy ngẫm này, ông Ashish Rajan (Huấn luyện viên cộng tác của SANS, đồng thời là người dẫn chương trình Cloud Security Podcast) sẽ giới thiệu các thành phần quan trọng nhất trong việc xây dựng Lộ trình bảo mật đám mây cũng như các xu hướng được các chuyên gia Bảo mật đám mây quan tâm trong năm 2022. Bên cạnh đó là là những câu chuyện về các cuộc chiến và bài học kinh nghiệm (đôi khi xương máu) về những việc không nên làm trên đám mây. Webcast sẽ mang đến những thông tin sâu sắc, hữu ích cho các nhà quản lý, giám đốc và các nhà lãnh đạo bảo mật trên hành trình tìm cách triển khai năng lực đám mây.

English

Cloud Security leaders will need to address a suite of challenges to achieve key milestones as they implement their Cloud Security Roadmap. In this thought-provoking presentation, Ashish Rajan (SANS Associate Instructor and Cloud Security Podcast presenter) will introduce the most important components of building a Cloud Security Roadmap, and the trends that are top of mind for Cloud Security professionals in 2022. Complete with war stories and lessons learned (sometimes the hard way) for what not to do in Cloud, the webcast will provide valuable insights for managers, directors, and security leaders as they seek to implement cloud capability.

*You can also register to view this webcast recording in English

View English Recording >