การลงมือปฏิบัติจริงกับ Industrial Control Systems

การลงมือปฏิบัติจริงกับ Industrial Control Systems


ความจำเป็นของประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติงานจริง และการฝึกอบรมแบบเจาะจงหัวข้อสำหรับผู้ที่ทำงานในสาย Cybersecurity ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับ Critical Infrastructure การระบุภัยคุกคาม และข้อบกพร่องของระบบ กระบวนการทำให้ ICS ปลอดภัย Tim และ Jeff จะอภิปรายเกี่ยวกับ องค์ประกอบพื้นฐานของ ICS และชนิดของอุปกรณ์ที่จะพบกับใน ICS และระบบสนับสนุน ICS ความรู้เชิงกว้างที่ผู้ปฏิบัติงานในสายนี้ต้องรู้ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานต้องรับผิดชอบในหลายด้านไม่ว่าจะเป็น การจัดการด้าน Cybersecurity, แนะนำการวางสถาปัตยกรรม ICS, พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบความผิดปกติใน OT นอกจากนี้ผู้บรรยายยังจะกล่าวถึงการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อที่จะเรียนในคอร์ส ICS612 และ ICS515 และยังจะบรรยายเกี่ยวกับ Lab ลงมือปฏิบัติ ที่จะสอนนักเรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม PCL, การใช้ HMI, โปรโตคอลที่ใช้งานใน ICS, และ remote I/O subsystems สิ่งเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำความเข้าใจ ICS cybersecurity ในการบรรยายนี้เราจะดูแบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติ ที่ใช้ในคอร์ส ICS612 และ ICS515 ที่ผู้เข้าอบรมจะได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาในคอร์สทั้งหมดเพื่อวิเคราะห์การโจมตี, ซ่อมให้ระบบสามารถกลับไปทำงานได้, และป้องกัน ICS จากการโจมตี ติดตามฟัง Tim และ Jeff เล่าเกี่ยวกับการอบรมเพื่อให้ใช้งานได้จริงจริงและปัญหาจริงของโลกของ ICS

English

World-renowned experts and SANS ICS course authors Tim Conway and Jeff Shearer discussed the need for hands on experience and focused training for cybersecurity practitioners working in critical infrastructure and process environments to identify threats and vulnerabilities and methods to secure ICS environments.

Jeff and Tim talked about common elements and asset types that individuals working and supporting ICS environments will encounter and the diverse knowledge areas that professionals in this community need to pursue. Knowing that many individuals working in ICS have been tasked with providing cybersecurity support, recommending ICS architectures, or working to improve OT visibility and detection capabilities; the speakers will discuss the prioritization of learning objectives that are addressed in the ICS612 and ICS515 courseware and hands-on labs that are leveraged to expose students to PLC programming, HMI integration, industrial protocols, and remote I/O subsystems as fundamental skills necessary if you are going to truly understand the heart of ICS cybersecurity.

The webinar will also look at the use of capstone challenge events used in the 612 and 515 courses, where a student puts their knowledge to the test by analyzing attacks, restoring operations, and defending an ICS environment under attack. Join Tim and Jeff as they discuss real-world training for real-world challenges.


*You can also register to view this webcast recording in English
View English Recording >