Giới thiệu về công nghệ Đánh lừa Không gian Mạng: Lấy lại lợi thế từ những kẻ tấn công

  • Thursday, 16 Jun 2022 10:30AM SST (16 Jun 2022 02:30 UTC)
  • Speaker: Kevin Fiscus
Theo nghiên cứu Cost of a Data Breach vào năm 2021 của viện Ponemon, thời gian trung bình để nhận diện và đối phó với một đợt tấn công là 287 ngày. Nghiên cứu đó cũng đã chỉ ra mối tương quan trực tiếp giữa thời gian phát hiện và giải quyết sự cố rò rỉ dữ liệu với thiệt hại do sự cố này gây ra. Nói một cách đơn giản, bạn xác định và giải quyết sự cố rò rỉ dữ liệu càng nhanh, thiệt hại do sự cố gây ra càng giảm. Trong buổi trình bày này, bạn sẽ học những phương pháp xác định và đưa ra phương án đối phó hiệu quả nhanh hơn mà bất kỳ tổ chức nào cũng có thể áp dụng. Nếu thực hiện đúng cách, những kỹ thuật này còn có thể giúp ngăn chặn những cuộc tấn công trước khi chúng xảy ra. Buổi trình bày lấy nội dung trực tiếp từ khóa học SEC550: Cyber Deception - Attack Detection, Disruption and Active Response của SANS, theo đó bạn sẽ tìm hiểu về công nghệ Cyber Deception, lý do Cyber Reception là một thành phần cần thiết nhưng lại chưa được đưa vào chương trình bảo mật của chúng ta, cách để bạn áp dụng công nghệ này vào tổ chức của mình ngay lập tức với chi phí gần như bằng không.

English
According to the Ponemon Institute 2021 Cost of a Data Breach study, the average amount of time it takes to detect and respond to an attack is 287 days. According to that same study, there is a direct correlation between the amount of time it takes to identity and contain a breach and the cost of that breach. Put simply, the faster you can detect and effectively respond to a breach, the less harm will result. In this presentation, you will learn about methods any organization can implement that will help detect attacks faster and respond to attacks more effectively. If done correctly, these techniques can even stop attacks before they start. This content, taken directly from the SANS SEC550: Cyber Deception - Attack Detection, Disruption and Active Response class, will cover what cyber deception is, why cyber deception is a missing but necessary component of our security programs, and how you can literally implement it in your organization tomorrow at virtually no cost.

*You can also register to view this webcast recording in English
View English Recording >